Avis Legal i Política de Privacitat

El titular d’aquesta web és Hotels By Numbers, societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 46349, Foli 148, S 8, Fulla B- B 517213, I/A 1 ( 3.04.18).NIF: B67177642
Passeig de la Marina 139 08860
Barcelona (Espanya)
T 93 250 62 48

Benvingut a la pàgina Web de l’Hotel 153. A continuació, li exposem els termes i condicions d’ús de la present pàgina Web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta Web li confereix la condició d’usuari d’aquesta, és per això que li aconsellem una atenta lectura d’aquest avís per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a l’aquí prevista queda totalment prohibida.

1.    Objecte: Hotels By Numbers (d’ara endavant “HBN”) és propietària de la pàgina Web de l’Hotel 153: www.hotel153.es . La informació i continguts que es recullen en la nostra Web són propietat de HBN. La  obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquesta web per a ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.

2. Normes d’ús Com a usuari de la Web, ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de HBN.
Queda prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclusivament introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui mal o alteracions als continguts de la Web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-nos el dret a excloure-li de l’accés a la nostra Web en cas contrari. Així mateix, queda prohibit l’ús de qualssevol recursos de tota índole o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part d’aquesta Web. En particular queda prohibida qualsevol alteració de la Web que pugui afectar el seu actual contingut.

3. Propietat intel·lectual La nostra Web conté marques, patents, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de HBN. La visita d’un usuari a la nostra Web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual, nostres o de tercers. El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, “frames”, “bàners”, el programari i els seus diferents codis font o objecte, i altres elements integradors de la nostra Web són, tret que s’especifiqui el contrari, de titularitat de la HBN, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre aquests. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a la Web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Als dissenys o gràfics que apareguin en la nostra Web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de HBN o de tercers, els seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit de tals empreses o entitats.

4. Responsabilitat El nostre compromís és el d’oferir un funcionament de la Web amb la major professionalitat i qualitat, ateses les reclamacions de l’usuari o client, garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica, sent tot això necessari per al correcte manteniment i ús de la Web.
En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la nostra Web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés d’aquesta.
Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i inclosos en aquesta Web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei. No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors o entitats als quals s’accedeixi a través de “links” o “frames” continguts en la nostra Web. Tampoc ens fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que difonguin aquests tercers col·laboradors o entitats als quals pugui accedir-se a través d’aquesta Web.

5. Politica de privacitat Hotels By Numbers està altament conscienciat de la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal i identificatius dels usuaris dels seus serveis. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de HBN d’Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, a continuació, exposa el seu compromís amb la privacitat dels usuaris de la nostra pàgina Web.

5.1 Tractament de Dades Personales La navegació d’un usuari per la nostra Web es duu a terme de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de manera expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat de Hotels By Numbers. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir-li informació sobre serveis i promocions de l’Hotel 139, l´Hotel 170 i de l’Hotel 153. HBN informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres companyies sense la seva autorització, tret que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, per al que, de manera prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

5.2 Recollida automàtica d’altres informacions (“cookies”) Quan vostè accedeix a la nostra pàgina Web, es recullen ocasionalment informacions de manera automàtica no referides a una determinada persona (p. ex. navegador d’Internet utilitzada i sistema operatiu; nom de domini de la pàgina Web de la qual vostè procedia; el nombre de visites, el temps mitjà de permanència, pàgines consultades, etc.). Hotels By Numbers. utilitza aquestes informacions per a conèixer si la nostra pàgina Web és atractiva, així com per a millorar el seu contingut. Quan vostè visita la nostra pàgina Web, pot ocórrer que s’arxivin informacions en forma de “cookie” en el seu ordinador, per a així ser reconegut automàticament en la seva pròxima visita. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per a recollir informació de caràcter personal.
Per a utilitzar aquesta Web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies” enviades pel lloc web, per tant, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de “cookies” i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

5.3 Seguridad El compromís de HBN és el de complir amb l’obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtinguts i a tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua, o tractament o accés no autoritzat.
HBN informa que el lloc web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que HBN obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

5.4 Enllaços a pàgines de terceros El lloc web Hotel 153 pot contenir enllaços cap a pàgines Web d’altres empreses a les quals no es fa extensiva aquesta Declaració sobre Protecció de Dades.

5.5 Exercici de Derechos En relació amb les dades recaptades en aquesta Web, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades. L’exercici de tals drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a l’efecte de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail en l’adreça següent:

Hotel 153

Paseo de la Marina 153 08860
Castelldefels (España)
T +34 93 250 62 48 – 619 200 570
info@hotel153.es